[for English scroll down]

////

Οι «Διασπορές» αποτελούν ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα αναπαράστασης και ανακατασκευής της διαχρονικής μεταναστευτικής και διασπορικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια απόπειρα αποτύπωσης της ετερογένειας της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέσω της εμπειρίας της ανθρώπινης κινητικότητας και της συλλογικής ανάμνησης της.

Χώρος του εγχειρήματος το Πολιτιστικό Κέντρο «Βαβυλωνία», το οποίο φιλοξενεί και συγκροτεί τις «Διασπορές», συνδιαμορφώνοντας ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης, όπου κυριαρχεί η γλώσσα τόσο στην κυριολεκτική όσο και τη μεταφορική της έννοια. Ο χαρακτήρας αυτού του πυκνού σε διαπολιτισμικές διατυπώσεις χώρου συμβάλλει καθοριστικά στην συνύπαρξή του με το καλλιτεχνικό εγχείρημα.

Βασικός άξονας των «Διασπορών» είναι η εικαστική έκθεση. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, οι οποίοι σχετίζονται στην πλειοψηφία τους άμεσα ή έμμεσα με τη Θεσσαλονίκη, έχουν ποικίλες πολιτισμικές και γλωσσικές καταβολές. Μέσω των έργων τους επεξεργάζονται σημεία σύγκλισης και απόκλισης που προκύπτουν από το βλέμμα προς το Οικείο και το Άλλο. Ως παρατηρητές του διασπορικού και μεταναστευτικού στοιχείου οι ίδιοι και ως παρατηρούμενα διασπορικά και μεταναστευτικά υποκείμενα, αναπαράγουν ζωγραφικές, φωτογραφικές, γλυπτικές και κινηματογραφικές φόρμες, μεταφέροντας και μεταφράζοντας εικαστικά γενεαλογίες μακροχρόνιων ιστορικών μετατοπίσεων και διωγμών αλλά και σύγχρονες συγκυρίες ανθρώπινης κινητικότητας.

Η έκθεση πλαισιώνεται από μια σειρά εναλλακτικών παρουσιάσεων, όπου συμμετέχουν καλλιτέχνες, θεωρητικοί και ακτιβιστές, το έργο των οποίων θέτει ζητήματα κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων ορίου και συμβίωσης. Τέλος, την εβδομάδα διεξαγωγής των «Διασπορών» οργανώνονται από το δυναμικό της Βαβυλωνίας ειδικά ανοιχτά μαθήματα ποικίλων περιεχομένων, με στόχο τη συμμετοχή και ένταξη του κοινού του φεστιβάλ των Δημητρίων στο χώρο και στα δρώμενα του Κέντρου και του εικαστικού εγχειρήματος. 

Οι «Διασπορές», μέσω της μεταναστευτικής και διασπορικής οπτικής των συμμετεχόντων, αποσκοπούν στην  δημιουργία εικαστικών και κοινωνικοπολιτικών αφηγήσεων και διαλόγων, πέρα από τις κυρίαρχες και καθιερωμένες. 

Περσεφόνη Μύρτσου, Εύα Γιαννακοπούλου

Οργανωτική Ομάδα των “Διασπορών”

////

“Diasporas” is an art project seeking to represent and reconstruct the intertemporal migrational and diasporic stories of Thessaloniki. It is also an attempt to capture the heterogeneity of contemporary social realities, as they are morphed through the experience of human mobility and its collective remembrance.

“Babylonia” Cultural Centre is hosting “Diasporas”. The Centre creates a framework of interaction, in which “language” is literally and metaphorically prevailing. The character of this interculturally dense space significantly contributes to its coexistence with the art project.

The main axis of “Diasporas” is an art exhibition. The participating artists, most of them directly or indirectly related to Thessaloniki, have diverse cultural and linguistic backgrounds. Through their works, they examine points of intersection and divergence, which result from the view of the Self and the Other. As observers of diasporic and migrational occurrences, and as observed diasporic subjects and migrants themselves, the artists produce paintings, as well as photographic, sculptural and cinematic works, and seek to artistically transfer and translate genealogies of historical dispersions and dispossessions, but also more current contingencies of human mobility.

The exhibition is complemented by a series of presentations of artists, theorists and activists, whose works address issues of sociopolitical clashes associated with borders and symbioses. Moreover, during the week of “Diasporas”, the workforce of “Babylonia” will organise special open classes with various contents, aiming to include the audience of Dimitria Festival into the space of the Centre and of “Diasporas”.

The particular migrational and diasporic perspectives of the participants are regarded as creating artistic and sociopolitical narratives and dialogues beyond the dominant and confirmed ones.

Persefoni Myrtsou, Eva Giannakopoulou

Organising team of “Diasporas”