Annapurna Team / Satyananda Yoga

Έλληνες που κάνουν Yoga, Έλληνες Yogi / Greeks who do Yoga, Greek Yogis

////

Περίληψη Παρουσίασης / Presentation Summary:

Στα πλαίσια του φεστιβάλ Δημητρίων 2015 η Satyananda Yoga σε συνεργασία με την ομάδα Annapurna δηλώνουν την παρουσία τους, εισάγοντας το κοινό σε ένα ενημερωτικό project που έχει στόχο να παρουσιάσει πως βιώνουν οι Έλληνες στην εποχή μας την κουλτούρα της yogα.

Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε πως εντάσσει ο σύγχρονος Έλληνας την Iνδική φιλοσοφία στη δική του κουλτούρα και πως μια πανάρχαια, οικουμενική επιστήμη και φιλοσοφία γίνεται μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων και συμπορεύεται αρμονικά με ένα δυτικό τρόπο σκέψης.

Η γιόγκα στην καθημερινή μας ζωή, η παρουσία των Ελλήνων σε άσραμ της Ινδίας, το βίωμα συνολικά του ασκούμενου καταγράφονται και αποτυπώνονται τόσο σε βίντεο όσο και με τη διαδραστική διαδικασία της ζωντανής βιβλιοθήκης.

In the framework of the Dimitria Festival 2015, Satyananda Yoga in cooperation with Annapurna Team present themselves by introducing the audience to an informative project, which aims to present the way Greeks experience the culture of yoga today.

Our aim is to present how modern Greeks introduce the Hindu philosophy in their own culture and how an ancient, ecumenical science and philosophy becomes part of the everyday life of Greeks and joins hands with the Western way of thinking.

Yoga in our everyday life, the presence of Greeks in ashrams in India, the experience of the person exercising, are all situations documented and imprinted in video and will also be communicated to the audience through an interactive experience of the living library.

////

Στοιχεία για την ομάδα / Information about the group:

Η Σατυανάντα Γιόγκα είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ολιστικό σύστημα της γιόγκα το οποίο είναι κατάλληλο για όλους, από αρχάριους μέχρι προχωρημένους. Είναι αυθεντικό και συστηματικό και παρέχει τα εργαλεία για την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης προσωπικότητας και την αφύπνιση του λανθάνοντος δυναμικού του ατόμου. Είναι ένα εξελισσόμενο σύστημα της γιόγκα που έχει τις ρίζες του στην παράδοση, από μια αναγνωρισμένη σειρά δασκάλων, προσαρμοσμένο ωστόσο, στις ανάγκες του σήμερα. Το Σατυανάντα Μαθ είναι η φιλανθρωπική πλευρά του Σατυανάντασραμ Ελλάδος.

H Annapurna Team  είναι μια ομάδα φίλων καθώς και μαθητών της Satyananda Yoga. Μέλος του Satyananda Math. Λειτουργεί με στόχο τη σίτιση αστέγων και προσφύγων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιστοί στο όραμα μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια μας, στοχεύουμε από κοινού στην εξέλιξη της δράσης μας και δεν ξεχνάμε ότι βοηθώντας τους συνανθρώπους μας γνωρίζουμε καλύτερα εμάς τους ίδιους και πλησιάζουμε όλο και περισσότερο την πραγματική μας φύση.

Satyananda Yoga is an internationally renowned holistic system of yoga suitable for everyone: beginners and more advanced individuals. It is authentic and systematic and it provides the tools for the development of a balanced personality and for the awakening of the latent power of the person. It is an evolving system of yoga by many recognized teachers and has its roots in tradition, yet it is adjusted to today’s needs. The Satyananda Math is the charitable side of Satyananda Greece.

Annapurna Team is a group of friends as well as students of Satyananda Yoga. It is a branch of Satyananda Math. The main objective of the group is to provide food for homeless people and for refugees in the centre of Thessaloniki.

Being faithful to our vision, we continue to support our efforts aiming collectively to the evolution of the initiative. We do not forget that by helping each other we get to know to ourselves better and we approach our real nature.

////

Στοιχεία Παρουσίασης / Presentation Information:

Τόπος / Place: Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία, Βύρωνος 3, 54622, Θεσσαλονίκη / Babylonia Cultural Center, 3 Vironos st., 54623, Thessaloniki

Ημερομηνία και Ώρα / Date and Time: 17.10.15, 15:30-17:30

Γλώσσα Παρουσίασης / Presentation Language: Ελληνικά / Greek

////

Επικοινωνία / Contact:

annapurnateam[at]hotmail.com , http://annapurnateam.blogspot.gr